Free Web Hosting

OVLASTI ZAŠTITARA
 

 

Ovlasti osoba kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite su:
 

1. provjera identiteta osoba,
2. davanje upozorenja i zapovjedi,
3. privremeno ograničenje slobode kretanja,
4. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,
5. osiguranje mjesta događaja,
6. uporaba čuvarskog psa,
7. uporaba tjelesne snage,
8. uporaba vatrenog oružja.


Čuvari ne mogu koristiti ovlasti iz točke 3., 6., 7. i 8.

Zaštitari i čuvari svoje ovlasti mogu primijeniti samo u objektima i prostorima iz članka 8. ovoga Zakona (Poslovi tjelesne zaštite mogu se obavljati samo unutar štićenog objekta i oko štićene osobe do granice prostora za čije su čuvanje zaduženi čuvari).

Iznimno, zaštitar, kada obavlja posao neposredne tjelesne zaštite osoba (tjelohranitelj), može primijeniti svoje ovlasti izvan navedenih objekata i prostora kada odbija istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad usmjeren prema njemu ili prema osobi koju štiti.

Čuvari i zaštitari dužni su postupiti po zapovijedi policijskog službenika.

Čuvari i zaštitari ne smiju izvršiti zapovijed policijskog službenika i nadređenog rukovoditelja ako bi time počinili kazneno djelo ili prekršaj.

U primjeni ovlasti čuvari i zaštitari su dužni postupati čovječno i poštovati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka.
Primjena ovlasti mora biti razmjerna potrebi zbog koje se poduzima.
Primjena ovlasti ne smije izazvati veće štetne posljedice od onih koje bi nastupile da čuvari i zaštitari nisu primijenili ovlasti.

Ako rade u građanskoj odjeći čuvari i zaštitari su prije korištenja ovlasti dužni pokazati iskaznicu.
Iznimno, ne moraju pokazivati iskaznicu ako okolnosti ukazuju da bi takav postupak spriječio i umanjio svrhu zaštite.

Provjera identiteta osobe
 

Prilikom obavljanja poslova tjelesne zaštite čuvar i zaštitar može provjeriti identitet osobe:
1. prilikom ulaska i izlaska iz štićenog objekta ili prostora,
2. koja se zatekne u prijevoznom sredstvu koje ulazi ili izlazi iz štićenog objekta ili prostora,
3. koja se zatekne na prostoru na kojem je privremeno ograničena sloboda kretanja,
4. koja se zatekne u izvršenju kaznenog djela ili prekršaja,
5. po zapovjedi policijskog službenika.


Provjera identiteta osobe provodi se uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili uvidom u drugu javnu ispravu s fotografijom.

Davanje upozorenja i zapovjedi

Čuvar i zaštitar će upozoriti osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem dužne radnje može dovesti u opasnost svoju sigurnost ili sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine, narušiti javni red i mir ili ako se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla počiniti ili izazvati drugu osobu da počini kazneno djelo ili prekršaj.

Zapovijed se izdaje radi:
1. otklanjanja opasnosti za život i osobnu sigurnost štićenih osoba,
2. otklanjanja opasnosti za štićenu imovinu,
3. sprječavanja izvršenja kaznenih djela i prekršaja, hvatanja njihovih počinitelja i osiguranja tragova tih djela koji mogu poslužiti kao dokaz,
4. održavanja reda i mira i uspostavljanja narušenog reda i mira,
5. zaprječavanja pristupa ili zadržavanja na prostoru ili objektu koji se štiti,
6. sprječavanja i otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama, epidemijama ili drugim oblicima ugrožavanja opće sigurnosti.


Upozorenja i zapovijedi se daju usmeno ili pisano, pokretima i postavljanjem tijela (pokazivanjem ruku i sl.).

Privremeno ograničavanje slobode kretanja
 

Osobi se u skladu s Zakonom može privremeno ograničiti kretanje:
1. radi sprječavanja izvršenja kaznenih djela ili prekršaja,
2. radi hvatanja počinitelja kaznenih djela ili prekršaja,
3. radi osiguranja svjedoka i dokaza koji mogu poslužiti u kaznenom i prekršajnom postupku.


Zaštitar o ograničenju kretanja osoba mora odmah izvijestiti policiju, nakon čega će postupiti po zapovijedi policije.
O razlozima za privremeno ograničavanje slobode kretanja pravna osoba za privatnu zaštitu dužna je pisano izvijestiti policijsku upravu najkasnije u roku od 24 sata.

Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava poduzima se prilikom ulaska i izlaska iz štićenog prostora.

Čuvar i zaštitar su ovlašteni obavljati pregled osoba, predmeta koje osoba sa sobom nosi i prometnog sredstva kada je to nužno radi pronalaska predmeta koji mogu biti predmet kaznenog djela ili prekršaja, koji su namijenjeni kao sredstvo za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja ili predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku ili predmeta koji se mogu koristiti za uništenje i oštećenje objekta koji se štiti i predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje.

Pregledom osobe smatra se uvid u sadržaj odjeće i obuće.

Pregledom prometnog sredstva, smatra se pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prometnog sredstva i predmeta koji se prevoze i dokumenata na osnovi kojih se predmeti provoze.

Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koje su kod osobe ili u njezinoj izravnoj blizini ili predmeta osobe po čijem se nalogu u njezinoj pratnji oni prevoze

osoba mora obaviti osoba istog spola, osim slučajeva kada je neophodno žurno pregledati osobe radi oduzimanja oružja ili predmeta podobnih za napad.

Prilikom pregleda čuvari i zaštitari su ovlašteni koristiti tehnička sredstva.

Prilikom izlaska iz štićenog prostora, ako osoba na zahtjev čuvara ili zaštitara ne želi otvoriti zatvoreni predmet ili pretinac u prometnom sredstvu, te ako postoji osnovana sumnja da pregledavana osoba kod sebe, u prometnom sredstvu ili predmetu kojega nosi sa sobom posjeduje predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku ili postupku pred prekršajnim sudom, zaštitar je ovlašten zadržati osobu.

O zadržavanju i razlozima za zadržavanje bez odgode će na pogodan način izvijestiti policiju, nakon čega će postupiti po zapovijedi policije.

Osiguranje mjesta događaja

Kada se unutar štićene zone dogodi kazneno djelo i prekršaj ili drugi događaj povodom kojega je potrebno izravnim opažanjem utvrditi ili razjasniti činjenice, čuvar ili zaštitar u obvezi su osigurati mjesto događaja do dolaska policije.

Zaštitar ima pravo zadržati osobu za koju procijeni da može dati obavijesti važne za razjašnjavanje događaja, a o zadržavanju i razlozima zadržavanja bez odgode će na pogodan način izvijestiti policiju, nakon čega će postupiti po zapovjedi policije.

Uporaba čuvarskih pasa

Posebno izvježbani psi mogu se koristiti u obavljanju poslova tjelesne zaštite samo pod nadzorom zaštitara i uz uporabu zaštitne košare.
Psi se smiju koristiti samo za osiguranje osoba i objekata unutar ograđenog prostora.
Iznimno, pod nadzorom posebno obučenog vodiča, koji ima ovlast za obavljanje poslova zaštitara, psi se mogu koristiti za osiguranje zaštićenih dijelova prirode utvrđenih propisima o zaštiti prirode.

Psi se smiju upotrijebiti kao sredstvo prisile u slučajevima:
1. kada su ispunjeni uvjeti za upotrebu tjelesne snage,
2. kada su ispunjeni uvjeti za upotrebu vatrenog oružja.


U slučaju iz točke 2. ovoga pas se smije koristiti i bez zaštitne košare.

Uporaba tjelesne snage

Pod tjelesnom snagom u smislu Zakona smatra se uporaba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu druge osobe, kojima je cilj odbijanje napada ili svladavanje otpora, uz nanošenje što manjih štetnih posljedica.

Zaštitari mogu u obavljanju poslova tjelesne zaštite upotrijebiti tjelesnu snagu, ako drugačije ne mogu:
odbiti protupravni i neposredni napad kojim se ugrožava njihov život ili život osoba koje čuvaju,
odbiti protupravni i neposredni napad usmjeren na uništenje i umanjivanje vrijednosti imovine koju čuvaju, a da pri tom štetne posljedice ne budu veće od prijetećih.


Tjelesnu snagu zaštitari mogu upotrijebiti radi savladavanja otpora, sprječavanja bijega i ako zakonito izdana upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh.

Uporaba vatrenog oružja
 

Zaštitar može nositi propisane vrste kratkoga vatrenog oružja samo pri obavljanju sljedećih poslova privatne zaštite:
1. zaštite novčarskih ustanova (riznica, banaka, štedionica, mjenjačnica i dr.),
2. neposredne tjelesne zaštite osoba (tjelohranitelj),
3. zaštite objekata u kojima se koriste i skladište radioaktivne tvari, nuklearno gorivo i otpaci te za ljude i okoliš druge štetne tvari,
4. zaštite i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti,
5. zaštite objekata od posebnog značaja za obranu zemlje.


Zaštitar ima pravo uporabiti vatreno oružje kada, obavljajući poslove privatne zaštite, na drugi način ne može odbiti istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad usmjeren prema njemu ili prema osobama koje štiti.

Prije uporabe vatrenog oružja zaštitar će uputiti usmeno upozorenje »stoj!«, a nakon toga drugo upozorenje »stoj, pucat ću!«.

Upozorenje iz prethodnog stavka neće se upućivati ukoliko bi se time doveli u pitanje životi osoba koje se štite ili život zaštitara.

Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena protiv maloljetnika ili kada se dovodi u opasnost život trećih osoba, izuzev kada je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada kojim se ugrožava život zaštitara ili život osoba koje štiti.

Kod uporabe vatrenog oružja zaštitar je dužan usmjeriti oružje prema onim dijelovima tijela na kojima se s najmanje ozljeda postiže svrha zbog koje je vatreno oružje uporabljeno.

Zaštitari mogu, u obavljanju poslova, uporabiti samo oružje pravne osobe za privatnu zaštitu čiji su zaposlenici.


« Prethodna